دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمدرضا   همتی مقدم داورزن

پست الکترونیکی : a-hemati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فلسفه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/11/25

احمدرضا همتی مقدم داورزن

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^